روز جهانی زنان در ریاضی و بزرگداشت حکیم خیام - خانه ریاضیات کرمان

روز جهانی زنان در ریاضی و بزرگداشت حکیم خیام

روز جهانی زنان در ریاضی و بزرگداشت حکیم خیام

روز جهانی زنان در ریاضی و بزرگداشت حکیم خیام 

با سخنرانی :

دکتر رحیمه پورخاندانی ، دکتر شریفه رضاقلی ، دکتر زهیر تویسرکانی 

برگزار کنندگان :

خانه ریاضیات کرمان ، انجمن علمی ریاضی دانشگاه فرهنگیان کرمان ، گروه ریاضی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان و انجمن دبیران ریاضی استان کرمان (ادراک)