کارگاه منطق - خانه ریاضیات کرمان

کارگاه منطق

کارگاه منطق ویژه دانش آموزان هفتم تا نهم

کارگاه منطق ویژه دانش آموزان هفتم تا نهم

مدرس :پروفسور اسفندیار اسلامی (عضو هیئت دانشکاه شهید باهنر کرمان)