آموزش تفکر خلاق  - خانه ریاضیات کرمان

آموزش تفکر خلاق

آموزش تفکر خلاق در خانه ریاضیات کرمان

آموزش تفکر خلاق در خانه ریاضیات کرمان 

شروع مدرسه تابستانی خلاقیت و برنامه نویسی.

برای ثبت نام به خانه ریاضیات مراجعه کنید.