کارگاه مقدماتی بر یادگیری ماشین - خانه ریاضیات کرمان

کارگاه مقدماتی بر یادگیری ماشین

کارگاه مقدماتی بر یادگیری ماشین

کارگاه مقدماتی بر یادگیری ماشین ویژه دانش آموزان رشته ریاضی سال دهم ویازدهم

مدرس : خانم دکتر مینا جمشیدی ( عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته)