دوره تربیت مدرس برنامه نویسی اسکرچ - خانه ریاضیات کرمان

دوره تربیت مدرس برنامه نویسی اسکرچ

دوره تربیت مدرس برنامه نویسی اسکرچ

دوره تربیت مدرس برنامه نویسی اسکرچ

مدرس : خانم نگین رادمنش (مدرس کشوری برنامه نویسی)