بازدید شهردار کرمان جناب آقای شعر باف - خانه ریاضیات کرمان

بازدید شهردار کرمان جناب آقای شعر باف

بازدید شهردار کرمان جناب آقای شعر باف

بازدید شهردار کرمان جناب آقای شعر باف ، امروز  ۴ خرداد ماه از خانه ریاضیات کرمان بازدید کرد. در این بازدید، وسایل کمک آموزشی، بازی ریاضی، پازل های ریاضی و....به شهردار نشان داده شد. هیات مدیره خانه ریاضیات پیشنهاد افتتاح شهر بازی ریاضیات در کرمان را به شهردار دادند که مورد استقبال ایشان واقع گردید و قول های مساعدی جهت برنامه های عمومی سازی خانه ریاضیات داده شد.