نتایج روز شاد حل مساله به تفکیک پایه - خانه ریاضیات کرمان

نتایج روز شاد حل مساله به تفکیک پایه

نتایج تمامی گرو ها به تفکیک پایه ها قابل رویت است

در تاریخ 98/11/18  دانش آموزان مقاطع چهارم، پنجم و ششم در مسابقه کشوری روز شاد حل مسئله به صورت گروهی شرکت و با یکدیگر به رقابت پرداختند. هدف از برگزاری چنین مسابقاتی تشویق دانش آموزان به انجام کارهای گروهی و حل مسائل به صورت خلاقانه و به دور از استرس می باشد.