مدرسه خلاقیت

دانش آموز در مدرسه خوانده که چگونه جمع کند اما در آن مهارت پیدا نکرده است. به همین دلیل نمی تواند در موقع نیاز از آن استفاده کند. هنگامی که به یک مسئله برخورد می کند می پرسد: جمع کنم؟ تفریق کنم؟ ضرب کنم؟ محاسبات را بلد است اما نمی داند باید چکار کند. می داند مربع چیست اما نمی تواند یک مربع رسم کند.

کارگاه های خلاقیت با هدف پرورش مهارت ها در دانش آموزان طراحی شده اند و باعث علاقمندی دانش آموزان به ریاضی و مهارت حل مسئله می شوند. این کارگاه ها بازخورد بسیار خوبی داشته اند و دانش آموزان به این کارگاه ها بسیار علاقه مند هستند.

  • تجسم قوى: توانایى تصور و تجسم اشیا، مفاهیم و فرایندها امكان بروز خلاقیت را بیشتر مى كند
  • درك مطلب: در این زمینه باید مطلب اصلى فهمیده شود و موارد غیراساسى و بى مورد را كنار گذاشت.
  • توجه به عواطف: در نظر گرفتن احساسات و عواطف نقش بسزایى در رشد و یا عدم رشد خلاقیت دارد.
  • قدرت تخیل: در این روش فرد خود را جاى چیز دیگر قرار مى دهد.
  • ابتكار: در این روش باید از فرد خواست تفكر عادى و آنچه را كه عادت كرده است كنار بگذارد و به تفكر غیرمعمولى توجه نماید.
  • توانایى درونى: رشد و پرورش تجسم مسائل پنهانى و درونى مى تواند نقش مؤثرى در خلاقیت داشته باشد.
  • بررسى راه هاى متفاوت: والدین و مربیان باید از كودكان بخواهند راه حل هاى گوناگونى را براى حل مسائل در نظر گیرند.